Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Μοτοσυκλετιστές της ομάδας << Ήφαιστος >> και με Υπογραφή ....

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32

Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως
πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 3 του ν. 3547/2007 (Α΄ 67). β. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). γ. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005. (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ 39/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 124/2003, η οποία ως προς την Κατηγορία Β΄ συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 91/2008 (Α 149), προστίθεται η ακόλουθη διάταξη μετά το εδάφιο υπό τον τίτλο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄»: «Επιπλέον όσοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Α΄, μπορούν να εκτελούν και καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών μοτοσικλετών, εφόσον κατέχουν την αντίστοιχη υπηρεσιακή άδεια οδήγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 8 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ