Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Κόστος αποκατάστασης συμβασιούχων πυροσβεστών έναντι πρόσληψης νέω

------------------------------

Αναφορικά με την προκήρυξη για την κάλυψη 630 θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον τούτη προσχωρήσει,
αλλά και την πρόθεση σας για προκήρυξη άλλων χιλίων (1.000) θέσεων εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με όσα προφορικά
μας διαμηνύσατε στη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Τασούλα στις 9-2-2010,
θέλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Όπως ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε, οι οικονομικές συγκυρίες της δεδομένης χρονικής στιγμής είναι δύσκολες. Τούτο σημαίνει ότι το οικονομικό κόστος
πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζεται, προτού διενεργηθεί μια πράξη ή ληφθεί κάποιο μέτρο με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Πέραν λοιπών των νομικών επιχειρημάτων, τα οποία αναλυτικά σας εκθέσαμε με την από 02-02-2010 επιστολή μας (εξαίρεση μας από το πεδίο εφαρμογής
του Ν. 3812/2009« Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεως στο Δημόσιο και άλλες διατάξεις», εξειδικευμένη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μετά
από πολυετή προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρόμοιες προκηρύξεις κάλυψης θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ και στα ΚΕΠ, όπου και στις
δύο περιπτώσεις είχε τεθεί ως απαραίτητο προσόν πρόσληψης η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις του ΟΑΕΔ και ΚΕΠ με αποτέλεσμα
οι προκηρυσσόμενες θέσεις να καλυφθούν στο σύνολό τους από συμβασιούχους εργαζόμενους) με το παρόν έγγραφό μας σας επισημαίνουμε
την οικονομική ωφέλεια που θα αποκομίσει η Πολιτεία σε περίπτωση που οι 1.630 θέσεις εργασίας απορροφηθούν από την τάξη των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή απασχολούμαστε στην Π.Υ. οκτώ (8) μήνες το χρόνο (Απρίλιο-Νοέμβριο) και τους υπόλοιπους τέσσερις (4) μήνες
επιδοτούμαστε από τον ΟΑΕΔ. Σε σύνολο δε πληθυσμού ανερχόμαστε στο ύψος των 5.100 περίπου συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ένας άγαμος συμβασιούχος πυροσβέστης έλαβε το 2009 για οκτώ (8) μήνες απασχόλησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το λιγότερο το ποσό
των 10.090 €, δηλαδή 8 μήνες Χ 1.147 € μηνιαίες αποδοχές = 9.176 € + 55 € Δώρο Πάσχα + 721 € Δώρο Χριστουγέννων + 138 € Επίδομα Αδείας =10.090 €.

Επιπροσθέτως, ο ίδιος συμβασιούχος πυροσβέστης έλαβε και θα λάβει από τον ΟΑΕΔ το ποσό των 2.012 €, δηλαδή 4 μήνες Χ 453 € μηνιαίο επίδομα + 200 € Δώρο Πάσχα = 2.012 €.

Συνολικά, συνεπώς, ο ανωτέρω συμβασιούχος πυροσβέστης κοστίζει ετησίως στον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των 12.102 €, δηλαδή 10.090 € + 2.012 € = 12.102 €. (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ).

Αν, επομένως, η Πολιτεία καλύψει τις 1.630 θέσεις που πρόκειται να προκηρύξει από τη δύναμη των συμβασιούχων πυροσβεστών αμέσως θα εξοικονομήσει ένα
χρηματικό ποσό ύψους 1.630 Χ 12.102 € = 19.726.260 € το λιγότερο. Ο δε αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών θα μειωθεί από 5.100 σε 3.500 περίπου. (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ).

Επιπροσθέτως, τα έξοδα εκπαίδευσης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα είναι σημαντικά πιο μειωμένα σε σύγκριση με τα έξοδα εκπαίδευσης των πολιτών εκείνων
που δεν έχουν καμία προϋπηρεσία σε καθήκοντα πυρόσβεσης διάσωσης. Ένας νεοπροσληφθείς πυροσβέστης πρέπει υποχρεωτικά να διανύσει, προτού αναλάβει καθήκοντα,
τέσσερις (4) μήνες εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών. Η τετράμηνη αυτή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, ρουχισμού,
αμοιβής του εκπαιδευόμενου κλπ ανέρχεται στο ύψος των 600 € μηνιαίως για κάθε πυροσβέστη, δίχως και τούτο είναι το σημαντικότερο, να δύναται να αναλάβει άμεσα καθήκοντα
σε πραγματικές συνθήκες συμβάντος λόγω της απειρίας του. Συνεπώς, η εκπαίδευση πρόκειται να στοιχίσει 600 € Χ 1.630 Χ 4 μήνες = 3.912.000 €.

Αντιθέτως, εμείς έχουμε ήδη εκπαιδευτεί σε αληθινές συνθήκες πυρόσβεσης διάσωσης και παροχής βοήθειας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των συμβασιούχων πυροσβεστών διαθέτει
δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Π.Υ και εργάζεται στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, δεν θα εκπαιδευτούμε τέσσερις (4) μήνες αλλά
μόνο ένα (1) μήνα (θα εκπαιδευτούμε δηλαδή μόνο σε αστικά συμβάντα), καθώς είμαστε πλέον έτοιμοι να αναλάβουμε αμέσως καθήκοντα. Συνεπώς, η εκπαίδευση μας πρόκειται να
στοιχίσει 978.000 € (600 € Χ 1.630 Χ 1 μήνα = 978.000 €). Άρα με την πρόσληψη μας αναμένεται να εξοικονομηθούν επιπλέον 2.934.000 € (3.912.000 € - 978.000 € = 2.934.000 € ΚΕΡΔΟΣ)
ΒΛ ΠΙΝΑΚΑ

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η Πολιτεία δεν καλύψει τις προκηρυσσόμενες θέσεις από εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες, αλλά επιλέξει να προσλάβει πολίτες
εκτός Πυροσβεστικού Σώματος, τότε όχι μόνο θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό τουλάχιστον ύψους 19.726.260 € (1.630 Χ 12.102 €), από τη στιγμή
που εμείς θα συνεχίσουμε να απασχολούμαστε ως συμβασιούχοι, άρα ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών θα παραμείνει αναλλοίωτος (5.100), όχι μόνο θα κληθεί
να καταβάλλει επιπλέον 2.934.000 € ως έξοδα εκπαίδευσης, αλλά στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι αποδοχές
των 1.630 νεοπροσληφθέντων πυροσβεστών, ήτοι 21.092.200 € (1.630 € Χ 12.940 € ετήσιες αποδοχές= 21.092.200 €).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

(Π.Υ. + ΟΑΕΔ)

8 μήνες απασχόλησης στην Π.Υ: 10.090 €

4 μήνες απασχόλησης στον ΟΑΕΔ: 2.012 €

ΣΥΝΟΛΟ: 12.102 € ανά πυροσβέστη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έξοδα Σχολής για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες

(1 μήνας)

600 € Χ 1.630 Χ 1 μήνα = 978.000 €

Έξοδα Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών

(4 μήνες)

600 € Χ 1.630 Χ 4 μήνες = 3.912.000 €

ΔΙΑΦΟΡΑ: 3.912.000 € - 978.000 = 2.934.000 € ΚΕΡΔΟΣ μόνο από

την εκπαίδευση σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας καλυφθούν από εμάς τους
συμβασιούχους πυροσβέστες

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.630 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΑΝ ΟΙ 1.630 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Έξοδα Σχολής: 978.000 €
Μισθοδοσία νεοπροσληφθέντων πυροσβεστών:

1.630 Χ 12.940 € = 21.092.200 €


ΣΥΝΟΛΟ: 978.000 € + 21.092.200 € =22.070.200 €


Μισθοδοσία συμβασιούχων πυροσβεστών που θα παύσουν να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου:

1.630 Χ 12.102 € = 19.726.260 €

ΣΥΝΟΛΟ: 22.070.200 € – 19.726.260 € =2.343.940 € κέρδος σε περίπτωση
που οι θέσεις εργασίας καλυφθούν από εμάς τους συμβασιούχουςπυροσβέστες


ΑΝ ΟΙ 1.630 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Έξοδα Σχολής: 3.912.000 €

Μισθοδοσία νεοπροσληφθέντων πυροσβεστών:

1.630 Χ 12.940 € = 21.092.200 €

Μισθοδοσία συμβασιούχων πυροσβεστών που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου:

1.630 Χ 12.102 € = 19.726.260 €
ΣΥΝΟΛΟ: 3.912.000 € + 19.726.260 € + 21.092.200 € =
44.730.460 €
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας δεν καλυφθούν από εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες.

Επειδή επιπλέον κονδύλια μπορούν κάλλιστα να εξοικονομηθούν από τη μη αναπλήρωση των τετρακοσίων (400) περίπου συμβασιούχων πυροσβεστών που για διάφορους λόγους
έχουν αποχωρήσει από την Π.Υ, ούτως ώστε τα χρήματα αυτά να δοθούν στην κάλυψη των 1.630 προκηρυσσομένων θέσεων εργασίας από εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες
(δηλαδή 400 Χ 12.102 € ετήσιες αποδοχές ανά συμβασιούχο πυροσβέστη = 4.840.800 € κέρδος).


Επειδή κάθε χρόνο αποχωρούν, όπως προαναφέραμε, από την Υπηρεσία τετρακόσιοι (400) περίπου συμβασιούχοι πυροσβέστες, με αποτέλεσμα το 2011 να υπολογίζεται
ότι θα είμαστε περίπου 4.700 συμβασιούχοι πυροσβέστες. Το κόστος για τη μονιμοποίηση των 4.700 συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται στο ύψος των 6.758.600 €.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 4.700 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Έξοδα Σχολής (1 μήνας)


4.700 Χ 600 € ανά άτομο μηνιαίως =

2.820.000 €

Μισθοδοσία των μόνιμων πλέον πυροσβεστών

4.700 Χ 12.940 € ετήσιες αποδοχές μόνιμου πυροσβέστη = 60.818.000 €

ΣΥΝΟΛΟ: 2.820.000 € + 60.818.000 €=
63.638.000 €

Μισθοδοσία συμβασιούχων πυροσβεστών που θα παύσουν να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου:

4.700 Χ 12.102 € = 56.879.400 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: 63.638.000 € - 56.879.400 € = 6.758.600 €

Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί κάλλιστα με κόστος 6.758.600 € να μονιμοποιήσει 4.700 συμβασιούχους πυροσβέστες, την ίδια στιγμή που με επταπλάσιο περίπου
κόστος (44.730.460 €) προσλαμβάνει μόλις 1.630 δόκιμους πυροσβέστες

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.700 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
6.758.600 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.630
ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
44.730.460 €

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΜΕ 6.758.600 € προσλαμβάνονται 4.700 εξειδικευμένοι κι έμπειροι συμβασιούχοι πυροσβέστες, ενώ με 44.730.460 € προσλαμβάνονται 1.630 δόκιμοι πυροσβέστες άπειροι
σε καθήκοντα πυρόσβεσης διάσωσης

Επειδή εξάλλου λόγω της πολυετούς προϋπηρεσίας μας στον ίδιο μάλιστα τόπο όχι μόνο θα αναλάβουμε άμεσα καθήκοντα, αλλά σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί
στα καθήκοντά πρόληψης και καταστολής σε σύγκριση με τους νεοπροσληφθέντες πυροσβέστες, καθώς πιο εξειδικευμένο προσωπικό σε καθήκοντα πρόληψης και καταστολής
από εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες δεν υπάρχει, οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλλει η Πολιτεία από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές θα είναι σίγουρα αρκετά
πιο μειωμένες.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε να προβείτε στην εργασιακή τακτοποίηση των συμβασιούχων πυροσβεστών, γεγονός που θα συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος
όσο και στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς επίσης και στο τέλος της εργασιακής μας ομηρίας εν όψει μάλιστα και των αντίστοιχων δεσμεύσεων
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Πηγη : pospid