Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Επανέφεραν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους


Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση αυτή:

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):

α) του Δημοσίου
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α) κτλ...
...............>>
Για να ενεργοποιηθεί η χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει οι φορείς στους οποίους υπάγονται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτημα στο κατά περίπτωση εποπτεύων υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει (ΚΥΑ), και να το υποβάλλει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή, εκτιμώντας και την απαιτούμενη δαπάνη.
.......
..........ΣΧ.
Κάποιοι πρέπει να τρέξουν τώρα να προλάβουν να αποκατασταθεί η αδικία , ώστε να επανέλθει η πληρωμή του επιδόματος και στους Π.Π.Υ και να μην χαθεί πάλι η προθεσμία όπως το 2012 ..
Τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία ..
...σχ.2
Όσον αφορά το νομοσχέδιο δεν είδα καμία τοποθέτηση από καμία συνδικαλιστική πλευρά , που να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία προ της 5ετίας για εξομάλυνση - αφομοίωση ή μονιμοποίηση των 5ετών που πληρούν τα κριτήρια του νόμου .. 
.......