Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Τι προβλέπει η ΕΑΠ για τις πληρωμές - (Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ)


Σύμφωνα με το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α ́), άρθρο δεύτερο, παράγραφος 1.β, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A’) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αριθμ. 2/37345/0004/2010 (ΦΕΚ 784/Β ́) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΕΚ 1135/B’) όμοια, συνιστάται Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), στην οποία θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στην εν λόγω βάση θα συμπεριληφθεί το πάσης φύσεως προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, το οποίο θα απογραφεί και οι απολαβές του θα καταβάλλονται μέσω της ως άνω Αρχής.
Ειδικότερα δε, σε εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 2/57873-24/8/2010 και θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» προβλέπεται ρητά ότι οι πληρωμές που αφορούν στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει να γίνονται εντός του πρώτου δεκαήμερου του εκάστοτε μήνα (πίνακας συνημμένης εικόνας)