Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Δικαιολογητικά που πιθανόν θα ζητηθούν κατά την προκήρυξη

Ύστερα από σχετικό ερώτημα της ΠΟΣΠΥΔ, οι νομικοί σύμβουλοι απάντησαν τα παρακάτω:

Κατόπιν επικοινωνίας με το Προεδρείο σας και από την εμπειρία μας από προηγούμενες προκηρύξεις κάλυψης θέσεων στο Δημόσιο, σας επισημαίνουμε ότι τα βασικά δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν να επισυνάψετε κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στην προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι τα ακόλουθα:

Α. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτήριου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που κατέχετε τίτλο σπουδών από χώρα εκτός της Ελλάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις που θέτει ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος στην παρ. 3 και 5 εδ. 1 και ότι οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν υπηρετούν τώρα στις ένοπλες δυνάμεις.
Δ. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να αναγράφεται ότι απασχοληθήκατε ως συμβασιούχοι πυροσβέστες είτε κατά τις αντιπυρικές περιόδους από 2008 έως και 2010 είτε σε μία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους και επιπλέον σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Ε. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να αναγράφονται οι αντιπυρικές περίοδοι που απασχοληθήκατε ως συμβασιούχοι πυροσβέστες (για όσους έχουν απασχοληθεί στην Π.Υ από το 1998 έως και το 2007).
ΣΤ. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να αναγράφεται ότι είστε εθελοντές κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Ζ. Βεβαίωση από την Δασική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει οι περίοδοι απασχόλησης ως εργατοτεχνίτες (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Η. Επικυρωμένο αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή άδειας οδήγησης μηχανής (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Θ. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ με την ειδικότητα «Ειδικός Δασικής Προστασίας» (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Ι. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά), το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Κ. Πιστοποιητικό από την Στρατολογία (ΤΥΠΟΣ Α΄) στην οποία να αναγράφεται ότι υπηρετήσατε κατά τη στρατιωτική σας θητεία είτε ως Έφεδροι Αξιωματικοί είτε στην Προεδρική Φρουρά είτε στις Ειδικές Δυνάμεις είτε ως 5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Λ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είστε τέκνα προσωπικού του Π.Σ. που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα τουλάχιστον 67% εξαιτίας τρομοκρατικής πράξης (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Μ. Βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων στον οποίο ανήκετε ή από το Ταμείο Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, η οποία να έχει θεωρηθεί από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) (για όσους υπάγονται σε αυτή την περίπτωση).
Ν. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν είστε γονείς ή τέκνα τρίτεκνης οικογενείας.
Ξ. Συμπληρωμένη την αίτηση μαζί με μια φωτογραφία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Π.Υ. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της ως άνω περίπτωσης Ν μπορεί και αυτό επίσης να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως αρκεί να το δηλώσετε στην αίτηση.