Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα επίσημα Πρακτικά της ϟΘ΄, 15 Μαρτίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15

Άρθρο 15
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατη
γορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πε
νταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί
θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται 4.000 οργανικές
επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέω
σης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων
πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυρο
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται
ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του
Πολίτη.
2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προ-
σλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για
πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες,
με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν
υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσε
ων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύ
πτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελμα
τική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και ά
νω και αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους υποψήφι
ους αυτούς καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους
της παρούσας παραγράφου.
3. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με την ί
δια ως άνω σχέση, μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται
εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους
και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτι
κής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄): α) εποχικοί πυροσβέστες που
είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους
2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που εί
χαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιό
δους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα
σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως
και 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών
πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον
για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε
μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών
κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος,
ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη
διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγεί
ας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το
μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.
4. Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους της πα
ραγράφου 2 αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτ
λου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέ
τας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υ
ποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή
σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθε
λοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρε
σίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνι
κού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν. 2538/1997, ΦΕΚ
242 Α΄) ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώ
ματος (ν. 1951/1991, ΦΕΚ 84 Α΄) και η υπαγωγή στις δια
τάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄). Για τους υποψηφίους
της παραγράφου 3 ισχύουν τα ίδια ως άνω κριτήρια πλην
του βαθμού του τίτλου σπουδών. Για τον υπολογισμό της
ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δε
κεμβρίου του έτους γέννησης.
5. Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι της παραγρά
φου 2 απαιτείται να έχουν τα προσόντα που ορίζονται
στις παραγράφους 1, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του π.δ.
19/2006 (ΦΕΚ 16 Α΄) ενώ οι υποψήφιοι της παραγράφου
3 απαιτείται να έχουν τα προσόντα των παραγράφων 1,
4 και 7 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω προεδρικού δια
τάγματος. Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψη
φίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή
πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».
Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι
γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέ
κνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυ
ματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και έ
νεκα ταύτης. Όλοι οι υποψήφιοι απαιτείται να μην εμπί
πτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006. Το
ποσοστό των προσλαμβανομένων για καθεμία, από τις
κατηγορίες των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 κα
θορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά α
πό πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το
ποσοστό αυτό κατά τον πρώτο διαγωνισμό για την πρό
σληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ορίζεται
σε 15% για τους υποψηφίους της παραγράφου 2 και
85% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3. Το σύνο
λο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το γενικό
βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθε
νται μόρια, για κάθε προβλεπόμενο προσόν του υποψη
φίου, ως εξής:
α) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει
ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Έ
νοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφε
δρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο
που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προε
δρική Φρουρά,
β) τρία (3) μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2)
μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα (1) μόριο
στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδει
κνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄),
γ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο
ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας»,
δ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια ο
δήγησης μοτοσυκλέτας,
ε) τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελ
ματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και
πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελμα
τική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,
στ) δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προ
σωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστη
κε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα
ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄της παρ. 1 του άρθρου
42 του ν. 1481/1984,
ζ) έξι (6) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύ
τεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο
που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) μόρια στον υπο
ψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο
(2) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικο
γένειας,
η) είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την
ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές
περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δε
συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι (6) μόρια για καθεμία α
πό τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο
που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του επο
χικού πυροσβέστη,
θ)δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα
του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίο
δο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο (2) μόρια για κά
θε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού εργατο
τεχνικού προσωπικού,
ι) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα
του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υ
πηρεσίας και μέχρι πέντε έτη. Για καθεμία από τις περι
πτώσεις α΄, ε΄και ζ΄του προηγούμενου εδαφίου που στο
πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του
ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια προστίθεται μόνο
ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση. Για τους
υποψηφίους της παραγράφου 3 δεν προσμετράται ο
βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μό
ρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των
ανωτέρω περιπτώσεων α΄έως και ι΄προστίθενται πέντε
(5) μόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου ή
τέσσερα (4) μόρια αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο
(2) μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαί
δευσης. Το είδος του απολυτηρίου Λυκείου που απαιτεί
ται για τους υποψηφίους της παραγράφου 2, ο τρόπος
διαπίστωσης των προσόντων, τα απαιτούμενα δικαιολο
γητικά για κάθε κατηγορία, η προκήρυξη των θέσεων, η
διαδικασία πρόσληψης, τα θέματα κατάρτισης των πινά
κων κατά κατηγορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ
ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζο
νται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκρο
τείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί
τη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρό
εδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκ
πρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι
κού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και
έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου
του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ
των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνε
δριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυ
ροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιω
ματικός του εν λόγω Σώματος. Η Επιτροπή καταρτίζει
τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με
βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνα
κες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Όσοι προσλαμβά
νονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής α
παιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα
προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός
της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Με εξαί
ρεση τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά την πρώ
τη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των ως ά
νω προσλαμβανομένων κατ’ έτος δεν μπορεί σε κάθε πε
ρίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανι
κών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν
το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος. Ο ακρι
βής αριθμός των προσλαμβανομένων αυτών καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προ
στασίας του Πολίτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυ
ροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως
θέσεις Πυροσβεστών με απόφαση του Υπουργού Προ
στασίας του Πολίτη.
7. Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταε
τούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρό
νος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρω
ση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του
Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συ
ντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
11. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθ
μολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης,
της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν
επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πε
νταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έ
στω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό
χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητι
κών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οι
κείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με α
πόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορί
ζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της
θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθε
σμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία α
νανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα
αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επό
μενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχι
στον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρό
σληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας
τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θη
τείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προ
σωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ι
κανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβε
στών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζο
νται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Δεν επιτρέ
πεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυ
ροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει α
ξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας
με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά
των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώ
πιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβε
στών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέ
σεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρί
δας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ
τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία
και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βα
σικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και
για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές
προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής
υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογί
ζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβε
στών πενταετούς υποχρέωσης.
9. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν
κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας
και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επι
κουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του
πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσια
κές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της
στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορη
γούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα
και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομι
κά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες πεντα
ετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυρο
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλο
γα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.
10. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστα
νται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη
εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος,
το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία α
ξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με από
φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι πυρο
σβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με α
πόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, α
νάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικά οι πυροσβέ
στες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από
τους υποψηφίους της παραγράφου 3 τοποθετούνται στις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμά
κια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέ
στες. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί
και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων να ρυθμί
ζονται θέματα μεταθέσεων για τους πυροσβέστες πε
νταετούς υποχρέωσης. Μέχρι την έκδοση του προεδρι
κού διατάγματος αυτού, οι πυροσβέστες πενταετούς υ
ποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυρο
σβεστικό προσωπικό.
11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν
προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρε
σίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσό
ντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προ
σόντων των Πυροσβεστών
12. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εφοδιά
ζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου
καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστι
κού Σώματος.
13. Στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ε
φαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για
τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης
επιβάλλεται σε αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία ε
κτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρό
σληψή τους.
14. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύο
νται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις:
α. αν αποτύχουν στη βασική τους εκπαίδευση,
β. ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώ
σει ένα έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους,
γ. με τη λήξη της πενταετούς θητείας, εφόσον δεν υ
ποβάλουν αίτηση ανανέωσής της ή ένταξή τους στο μό
νιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί
προς τούτο και
δ. για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ι
σχύουν για τους Πυροσβέστες.
15. Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών πενταε
τούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχι
κοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και
την οικογενειακή τους κατάσταση.
16. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασφαλί
ζονται για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο Ίδρυ
μα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το προσωπικό αυτό μπορεί
προαιρετικά να ασφαλίζεται και στα ταμεία επικουρικής
ασφάλισης και πρόνοιας του πυροσβεστικού προσωπι
κού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν
για το προσωπικό αυτό.
17. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται
σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται
σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 772/1978
(ΦΕΚ 57 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α΄).
18. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται
σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέ
σεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό. Όσοι τίθε
νται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά
μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.
19. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατά
ξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού
εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανά
λογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυ
ροσβέστες.