Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Π.Σ


1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Α) Γενικών Καθηκόντων:

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3
Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6
Αρχιπύραρχοι 25
Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59
Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 127
Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1
Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 134
Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4
Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 195
Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 790
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 47
Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 212
Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 2946
Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) –Πυροσβέστες 3909
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 4000
ΣΥΝΟΛΟ 12.465


Β) Ειδικών καθηκόντων
1. Διοικητικοί
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι 3
Επιπυραγοί 5
Πυραγοί 8
Υποπυραγοί 13
Ανθυποπυραγοί 14
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 35
ΣΥΝΟΛΟ 79

2. Τεχνικοί
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμος 15
Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες– Πυροσβέστες 82
ΣΥΝΟΛΟ 111

3. Υγειονομικοί
Αρχιπύραρχος 1
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί–Πυραγοί 24
ΣΥΝΟΛΟ 25

4. Πλοηγοί − Κυβερνήτες
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 36
ΣΥΝΟΛΟ 46

5. Πλοηγοί – Μηχανικοί
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 30
Πυρονόμοι 14
Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες– Πυροσβέστες 77
ΣΥΝΟΛΟ 131

6. Προσωπικό Πληροφορικής
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 24
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 13
ΣΥΝΟΛΟ 45

7. Χειριστές Αεροσκαφών
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 7
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 4
ΣΥΝΟΛΟ 20

8. Τεχνικοί Αεροσκαφών
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 7
Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 4
ΣΥΝΟΛΟ 20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.942
.....;;;;;;;;;;;;;
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται ή να συστήνονται νέες οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, να ανακατανέμονται οργανικές θέσεις σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, και να καταργούνται ειδικότητες του προσωπικού αυτού. ;;;;;;;;;;;;;;;;