Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Απόσπασμα από δημοσίευση για το Ι1Η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΤΕ με αριθμό 2468 του 2002 και η ΑΠΟΦΑΣΗ 482 του 2008 στην παράγραφο 4 ορίζει ότι το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία κατατάξεως και στην παράγραφο 6 ορίζει ότι κρίσιμος για την συνδρομή της επίδικης προϋπόθεσης είναι μόνο ο χρόνος κατάταξης του επιτυχόντος στο σώμα.
Το συμβούλιο της επικρατείας ορίζει ότι η μεταβολή της ικανότητας είναι νόμιμη έως 3 μήνες πριν την κατάταξη και ότι κρίσιμος για την συνδρομή της επίδικης προϋπόθεσης είναι μόνο ο χρόνος κατάταξης δηλαδή την ημέρα κατάταξης να έχεις ικανότητα 1.

Στον νόμο 3421/2005 άρθρο 32 Υγειονοµική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών ορίζει ο,τι 4. Η υγειονοµική εξέταση, επανεξέταση, κρίση και η ένταξη σε κατηγορία σωµατικής ικανότητας των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού γίνεται από τις υγειονοµικές επιτροπές των Ενόπλων ∆υνάµεων και από τα ειδικά στρατολογικά συµβούλια σύµφωνα µε τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του νόµου αυτού.

Στο Άρθρο 35∆ιαδικασία – προϋποθέσεις επανεξέτασης σωµατικής ικανότητας στρατευσίµων και εφέδρων ορίζει ο,τι

1). Η επανεξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτηση τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιµοι κρίνονται από τις υγειονοµικές επιτροπές του κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων που ανήκουν και οι έφεδροι από την πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, µε εξαίρεση τους εφέδρους που διαµένουν στο Νοµό Αττικής, οι οποίοι επανεξετάζονται από την υγειονοµική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

2)7. Οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο θεωρούνται ΙΚΑΝΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ι/1) από την ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας παρουσίασης για επανεξέταση.

Στον νόμο 4058/2012 άρθρο 17 ορίζει ο,τι «7. Από 1.9.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με ΕΞΑΙΡΕΣΗ τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ΣΤΡΑΤΟΥ (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τις Επιτροπές Απαλλαγών και τις Τριμελείς εξ ιατρών Επιτροπές, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.»


απόσπασμα απο δημοσίευση στο :
..................................................................................................
ΣΧΟΛ..
Σταματήστε επιτέλους να κατηγορείτε και να αμαυρώνετε υπολήψεις τίμιων Ανθρώπων και να ανακινείται  θέματα που έχουν κριθεί με αποφάσεις του ΣΤΕ , με αποφάσεις της Στρατολογίας ,και με αποφάσεις του Συνήγορου του πολίτη .....
Σταματήστε επιτέλους να θέλετε να ψοφήσουν τα κατσίκια του διπλανού και κοιτάξτε να σώσετε τα δικά σας ???