Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΦΗΜΕΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ ???

Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται για όσους έχουν αλλάξει το Ι τους στο στρατό ...
Δυστυχώς υπάρχουν άτομα (γνωστά και μη εξαιρετέα ) που ενεργούν πλέον από μίσος και με δόλο να βλάψουν σοβαρά τους συναδέλφους που έχουν αλλάξει το βαθμό ικανότητας που είχαν στο στρατό με νομιμότατο τρόπο και όπως ορίζει ρητώς η Στρατολογία ...
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες διαδίδεται ότι έχουν στα χέρια τους αρχεία με 400-500 ονόματα από το στρατό που δείχνουν τις μεταβολές αυτές ...
Να γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ τους παρανομία που επιφέρει ποινή φυλάκισης 10 ετών και θα αναγκαστούν να δώσουν το όνομα του αξιωματικού που τους τα έδωσε παρανόμως και κατά παράβαση του Στρατιωτικού και κοινού Ποινικού Δικαίου ...
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ χρησιμοποιήσει ή επιδείξει για οποιονδήποτε λόγο τα αρχεία αυτά , με δόλο ή χωρίς ή παραπλανήσει άλλον προς χρησιμοποίηση αυτών , αντιμετωπίζεται σαν εγκληματίας του κοινού Ποινικού Δικαίου ...

<<<
ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ??????
Η Σωματική Ικανότητα είναι καταχωρημένη στην στρατολογική μερίδα σας και μόνον εσεις μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό από το Στρατολογικό σας Γραφείο
. >>>

<< Η κατάταξη σε κάποια κατηγορία Σωματικής Ικανότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική ζωή του στρατεύσιμου, αφού από το τέλος του 2000 δεν αναγράφεται στα πιστοποιητικά Τύπου Α της στρατολογίας. Η σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 29/11/2000 ορίζει ότι τα πιστοποιητικά της Στρατολογίας δε θα αναφέρονται στη Σωματική Ικανότητα του στρατεύσιμου ή στους λόγους για τους οποιούς εξαιρέθηκε από τη στράτευση. >>

<< Σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει». Εξ άλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4 § 1 & 7 § 1-3 ν. 2472/97 («Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»), «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: … “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν … την υγεία …. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. … Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. … Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: … Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνικής ασφάλειας, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής, όταν εκτελείται από δημόσια Αρχή …. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας. … Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων» >>.............

<< 3. Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του Συντάγματος, «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Η εγγραφή στο «Αρχείο παραπεμπομένων για εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή» κατόπιν κοινοποίησης στοιχείων ιατρικού ιστορικού από τις στρατολογικές υπηρεσίες (ή ακόμη και κατόπιν εξαναγκασμού των ενδιαφερομένων σε προσκόμιση στρατολογικών πιστοποιητικών) στοιχειοθετεί παραβίαση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθ’ όσον συνδέει μιά διάκριση συνταγματικώς κατοχυρωμένη, την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας, με ευρύτερα επαχθή αποτελέσματα σε βάρος των ανδρών.
Η γενική πρόβλεψη κοινοποίησης στοιχείων ιατρικού ιστορικού από τις στρατολογικές υπηρεσίες συνιστά διηνεκή διάκριση λόγω φύλου, διότι εισάγει, εις βάρος των ανδρών ενδιαφερομένων για απόκτηση άδειας οδήγησης, μιά πρόσθετη δυνατότητα της πολιτείας να πληροφορείται ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία οι γυναίκες, ως μη υπέχουσες στρατιωτική υποχρέωση, θα μπορούσαν ν’ αποκρύπτουν.
Το γεγονός ότι υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας υπέχουν μόνον οι άνδρες, αποτελεί μία συνταγματικώς κατοχυρωμένη διάκριση, η οποία όμως δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να παράγει περισσότερα και διαρκέστερα δυσμενή αποτελέσματα σε βάρος των ανδρών, πέραν του μόνου αυτονοήτου αποτελέσματός της, δηλαδή πέραν αυτής καθ’ εαυτήν της εκπληρώσεως στρατιωτικής υπηρεσίας
>>............................
συνέχεια ......>>