Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2007 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών

Ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Απόσπασμα :::----------->>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα
οποία απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο
και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία πρέπει να έχουν κατά το χρόνο
προκήρυξης του διαγωνισμού:
1.- Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον
από την απόκτησή της.
2.- Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της
ηλικίας τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος
1977 μέχρι και το έτος 1988).
3.- Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
4.- (( Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, ))) όσοι
υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν
εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα
Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

5.- Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον
1,65 μ.
6.- Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές
σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
7.- Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία
.........
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ - ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ....
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΡΘΩΣ ????


ΠΟΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ;;;
ΠΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ;;;
ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ - ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΩ ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ;;;

.......................
ΣΗΜ.
ΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 45ο ετος της ηλικίας τους και μόνο τότε απολύονται πραγματικά απο τον Στρατό .........