Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213215 7695/7728 - FAX: 210 7407898
Αριθμ. Πρωτ. 57842 Φ. 300.2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν
πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα».
ΣΧΕΤ: α.- Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β.- Η υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ.- Η υπ’ αριθ. 34671οικ. Φ. 300.2 /28-7-2011 Απόφαση Α.Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού
για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης».
δ.- Το από 13-12-2011 & Ω/13.30 Πρακτικό Συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής.
1.- Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους κάτωθι πίνακες:
Α. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών - ιδιωτών) μετά την
πραγματοποίηση και των αναγκαίων διορθώσεων, λόγω των αιτήσεων μεταβολών –
ενστάσεων που είχαν υποβληθεί:
1. Πίνακας κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου
(εποχικών).
2. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 70% (οι πρώτοι 420
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων
Λυκείου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ.
12077/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
3. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 30% (οι πρώτοι 180
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου
Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 12077/15-7-2011 Απόφασης
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
Β. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που δεν πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών – ιδιωτών).
2.- Οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www . fireservice . gr (για την διευκόλυνση των υποψηφίων οι πίνακες θα αναρτηθούν κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και κατά αλφαβητική σειρά) και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
3.- Η διενέργεια των Υγειονομικών εξετάσεων και Ψυχοτεχνικών-Αθλητικών δοκιμασιών θα
καθοριστούν με νεώτερη διαταγή.
4.- Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης.-

Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος