Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι
πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προκειμένου να καλύψουν ισάριθμες θέσεις
κατά κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώματος όπως
αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
5. Οι επτακόσιες είκοσι πέντε (725) θέσεις Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων θα κατανεμηθούν
κατά κατηγορία ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 75 θέσεις: Πτυχιούχοι σχολών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Αναλυτικότερα:
δεκαπέντε (15) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής,
δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών,
δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών,
δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πληροφορικής,
δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής.,
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών,
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 203 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 375 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1’ ΠΛΟΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ 12 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2΄ ΠΛΟΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 20 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2΄ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
10 θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου & 5 θέσεις (αμαξωμάτων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄ 10 θέσεις

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 09-01-2012 ήμερα Δευτέρα και Ω/08:00 – 15:00 μέχρι και 16-01-2012 ημέρα Δευτέρα από Ω/08.00΄ μέχρι 24:00΄ στις παρακάτω Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:

(1) Αθήνα (Πεζοπόρο τμήμα 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Λεωφόρος Γ. Γεννηματά έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
(2) Θεσσαλονίκη (Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46)
(3) Κομοτηνή (Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ( εντός βιομηχανικής περιοχής)
(4) Κοζάνη (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
(5) Ιωάννινα (Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
(6) Λάρισα (Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96)
(7) Πάτρα (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3)
(8) Τρίπολη (Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
(9) Λαμία (Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4)
(10) Ερμούπολη (Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
(11) Μυτιλήνη (Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός Θεοκρίτου 84)
(12)Ηράκλειο Κρήτης (Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου αρ .5)
(13) Κέρκυρα (Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
(όπου Π.Δ.Π.Υ. = Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών )
(14) Π.Υ. Χίου (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
(15) Π.Υ. Σάμου (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
(16) Π.Υ. Λήμνου (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
(17) Π.Υ. Ρόδου (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
(18) Π.Υ. Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
(19) Π.Υ. Ζακύνθου (οδός Αεροδρομίου)
(20) Π.Υ. Αργοστολίου (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
(21) Π.Υ. Λευκάδας (περιοχή Μεγάλη Βρύση)